MALA PRAXI MÈDICA

Opcions per a reclamar el rescabalament d’un dany per una mala praxi en la sanitat pública

MALA PRAXI MÈDICA

Als perjudicats per una mala praxi mèdica se’ls obren les opcions següents per a reclamar el rescabalament del dany:

1a. Formular reclamació administrativa davant l’administració mateixa.

Si el procediment acaba amb reconeixement de responsabilitat i es fixa la indemnització corresponent, l’asseguradora o l’assegurada mateixa la poden agafar i extingir el crèdit. Si el perjudicat no acudeix a la via contenciosa, aquests pronunciaments queden ferms per a l’administració.

2a. Si la reclamació administrativa és desestimada, expressament o per silenci administratiu, o quan considerin insuficient la quantitat oferta en concepte d’indemnització pels danys i perjudicis soferts, el perjudicat por acudir als tribunals —jurisdicció contenciosoadministrativa— de les maneres següents:

a. Mitjançant una acció de condemna exclusivament dirigida contra l’administració.

b. Demandant per aquesta via, conjuntament amb l’administració, la seva asseguradora.

3a. Demandar exclusivament la companyia d’assegurances, en la seva condició de societat mercantil, davant la jurisdicció civil, exercitant contra aquesta l’acció directa corresponent que ofereix la Llei de contracte d’assegurança.

Tot això ve a propòsit d’una sentència recent del Tribunal Suprem que ha resolt un supòsit en el qual un perjudicat per una mala praxi va exercitar aquesta tercera opció —l’acció directa contra la companya asseguradora—, però no per a reclamar la indemnització pel dany, que ja està fixat i satisfet en la jurisdicció contenciosoadministrativa, sinó pel que s’ha percebut en concepte d’interessos, amb la qual cosa no estava d’acord.

En el procés de reclamació davant la jurisdicció contenciosoadministrativa no es va demandar l’asseguradora, només l’administració. El Tribunal Suprem no li ha donat la raó. Assenyala que si el perjudicat no va demandar l’asseguradora en el contenciós administratiu, després, un cop discutida i fixada la responsabilitat patrimonial i la quantitat indemnitzadora en aquest ordre jurisdiccional, no pot promoure un judici civil per a la reclamació que pretenia.

 

 

Si heu sofert un perjudici del qual es podria derivar la responsabilitat de l’administració, els nostres professionals poden exigir les responsabilitats corresponents per al rescabalament del dany causat.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter