Serveis

Assessoria Fiscal:

 • Assessorament integral
 • Liquidacions per models: mensuals, trimestrals i anuals.
 • Càlcul i presentació d'impostos.
 • Declaració de l'impost sobre la Renda de persones físiques
 • Declaració de la Renda de no residents
 • Impostos de Societats
 • Càlcul de plusvàlues
 • Declaració d'operacions amb tercers
 • Assistència tècnica davant la inspecció d'hisenda
 • Reclamacions i recursos davant l'Administració
 • Plans de viabilitat econòmica d'un negoci

Comptabilitat:

 • Realització de llibres de comerç obligatoris.
 • Assessorament en temes de gestió
 • Comptabilitat directa, per partida doble, balanços, comptes de resultats

Tràmits davant Notaria:

 • Assessorament i liquidació d'impostos relacionats en els tràmits escripturats (Impost de Transmissions, Imposat de Successions...) tràmits amb la ATIB i amb els registres oportuns.

Assessoria Laboral:

 • Creació d'empreses davant la Seguretat Social
 • Confecció de nòmines
 • Liquidació i presentació d'assegurances socials
 • Altes/Baixes, contractes, liquidacions, prorrogues.......
 • Altes/Baixes d'autònom
 • Representació davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Representació de treballadors i empreses davant el Tribunal d'Arbitratge dels Illes Balears (TAMIB).
 • Representació d'empreses i treballadors davant demandes en els Jutjats socials per acomiadament, indemnitzacions, reclamacions incapacitats....

Tràmits Gestoria, a través de col·laboració:

 • Traspàs de titularitat de vehicles, sol·licitud de duplicats de documentació, renovacions de permisos i llicències, baixes de vehicles, matriculacions......
 • Sol·licituds de NIES, nacionalitats, renovació de targetes de residència