Avis Legal

1. Dades de l'empresa
www.afebrer.com (el lloc web) és un producte de *Assessoria *Febrer 87, S.L.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSI), a continuació s'exposen
les dades identificatives del responsable del present lloc web:

Nom del lloc web: www.afebrer.com

[Denominació social/Nom]: *Assessoria *Febrer 87, S.L.

NIF: B57511164

[Domicili social/Domicili]: *Cr *Major, 4 12 *izq Campos *llles *Balears

Correu electrònic de contacte: *infoW afebrer.com

N£ de telèfon: 971652500

Dades d'Inscripció en el Registre Mercantil:

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Palma en el tom 2291, foli
196, fulla *PM 59314, *inscripción12

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l'accés
i ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que
 l'accés i l'ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i acceptació
de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, *Assessoria *Febrer 87, S.L. recomana que l'usuari les llegeixi
detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la citada pàgina web, ja que
aquestes poden sofrir algun canvi. En aquest sentit, *Assessoria *Febrer 87, S.L. es reserva
la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís
cap, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les
presents condicions generals d'accés i ús i, en general, de quants elements
integrin el disseny i configuració del present lloc web.

3. Ús

En el cas que l'usuari procedeixi al seu registre per a la contractació o adquisició d'un
servei ofert en el present lloc web, l'usuari serà responsable d'aportar
informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotés a l'usuari d'una
contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret
la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són
responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol
identificadors i/o contrasenyes que, en el seu cas, li siguin subministrades per *Assessoria
*Febrer 87, S.L., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o
permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari
la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer legítim que empri a aquest efecte
  una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa
 per l'usuari. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera
immediata a la direcció de contacte de *Assessoria *Febrer 87, S.L. sobre
qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes,
com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta
a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets,
*Assessoria *Febrer 87, S.L. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués
derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no
autoritzats.

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari
d'aquesta, el qual accepta que el citat ús és sota la seva exclusiva
responsabilitat, per la qual cosa l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment
qualsevol instrucció addicional impartida per *Assessoria *Febrer 87, S.L. o per personal
autoritzat de *Assessoria *Febrer 87, S.L. relativa a l'ús del present lloc web i dels seus
continguts.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o
serveis que *Assessoria *Febrer 87, S.L. posa a la seva disposició per a desenvolupar
activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer
un ús conforme a les presents condicions generals. Per tant, l'usuari s'obliga
a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, a particular, es compromet
a abstenir-se de:

D Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als
bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

*ii) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol
modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els
continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels
corresponents drets o això resulti legalment permès.

11)) Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe
obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per a remetre publicitat,
comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat
comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones
amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar
o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En qualsevol cas, *Assessoria *Febrer 87, S.L. no es responsabilitza dels danys i
perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi
accedit al portal o l'hagi utilitzat de manera indeguda o negligent.

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament
enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari,
enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i
codis font (d'ara endavant, “els CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual i industrial
de *Assessoria *Febrer 87, S.L. o en el seu cas, de tercers. De la mateixa manera, les marques,
noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de [nom de l'empresa]
o, en el seu cas, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública,
posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol
naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels
CONTINGUTS, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat
expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. *Assessoria
*Febrer 87, S.L. es reserva l'ús d'accions judicials civils i/o penals contra
aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels
citats drets de propietat industrial i intel·lectual.

*Assessoria *Febrer 87, S.L. es compromet a complir les condicions esmentades
anteriorment per a garantir l'ús correcte del contingut del lloc web, exercint
qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d'infracció o incompliment d'aquests
drets per part de l'usuari.

5. Enllaços al present portal

L'usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al present
portal haurà d'estar prèviament autoritzat i per escrit per part de *Assessoria *Febrer
87, S.L.
6. Responsabilitats i garanties

*Assessoria *Febrer 87, S.L. no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o
exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través del present lloc web
.

En conseqüència, *Assessoria *Febrer 87, S.L. no garanteix ni es fa responsable de:

(M La continuïtat dels continguts del present lloc web.

(aneu L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol
defecte que pogués ocórrer.

(*iii) L'absència de virus i/o altres components nocius en el present lloc web
 o en el servidor que l'alberga.

(*iv) La invulnerabilitat del present lloc web i/o la *inexpugnabilidad de les
mesures de seguretat que s'adoptin en aquest.

(*v) La falta d'utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web.

(vaig veure) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol

persona que infringís les condicions, normes i instruccions que
*Assessoria *Febrer 87, S.L. estableix en el present lloc web o a través de la
vulneració dels sistemes de seguretat de *Assessoria *Febrer 87, S.L.

No obstant això, *Assessoria *Febrer 87, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures
necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el
funcionament del present lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i
altres components nocius als usuaris. En qualsevol cas, *Assessoria *Febrer 87,
S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips
informàtics de l'usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l'hagi utilitzat de manera
indeguda o negligent.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establertes entre *Assessoria *Febrer 87, S.L. i l'usuari es regiran pel
que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció
competent. La llei espanyola serà l'única aplicable. Per als casos en els quals la
normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's expressament a un fur,
*Assessoria *Febrer 87, S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur
que pogués correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Manacor.


Copyright O *Assessoria *Febrer 87, S.L.. Tots els drets reservats 2020.