CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE CONSERGERIA

La normativa de defensa dels consumidors protegeix la comunitat de propietaris de clàusules abusives respecte a la vigència del contracte i la finalització d’aquest

CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE CONSERGERIA

Una comunitat de propietaris va subscriure un contracte d’arrendament de serveis l’objecte del qual era la prestació del servei de consergeria per un període d’un any prorrogable per períodes iguals. En el contracte, a més, es va pactar el següent:

- durada i pròrrogues;

- la facultat de la comunitat de trencar la relació contractual si el servei no se prestava o es prestava defectuosament;

- sobre el personal, la comunitat no podria contractar fins que transcorregués un any, com a treballadors per compte propi o de tercers, el personal que hagi prestat servei en virtut del contracte des que aquest es va extingir, o bé indemnitzar l’empresa.

La comunitat trenca el contracte i signa amb una altra empresa. Al cap de dos mesos, aquesta nova empresa va contractar el treballador de la primera empresa perquè desenvolupés la mateixa tasca a la comunitat.

Després d’això, per aquest motiu, la primera empresa va demandar la comunitat per incomplir aquesta clàusula i va exigir una indemnització, però el jutjat no va estimar la demanda. Per al jutge, la comunitat de propietaris té la condició de consumidor i, per tant, està protegida per la llei de defensa de consumidors. Amb relació a això, la clàusula no va ser negociada individualment i és abusiva.

Llavors l’empresa recorre la sentència davant l’audiència provincial (recurs d’apel·lació) i aquesta sí que li dona la raó. Entén que la clàusula no és abusiva perquè va ser lliurement pactada entre les parts i és raonable, equilibrada i es pot complir, en ser coneguda per la comunitat i per actuar en conseqüència.

Tot i que la comunitat de propietaris ha recorregut aquesta determinació davant el Tribunal Suprem (TS), aquest, en una sentència recent, no li ha donat la raó, malgrat reconèixer el caràcter de consumidor de la comunitat, però la clàusula controvertida no afecta el termini de vigència del contracte i la finalització d’aquest (que és on s’aprecia el desequilibri prestacional que determina l’abusivitat, sinó que opera un cop s’ha extingit el contracte.

Per al TS, la durada i les pròrrogues del contracte no són excessives i la comunitat les ha pogut resoldre unilateralment i sense penalitzacions ni indemnitzacions. La clàusula es limita a prohibir que es contracti, directament o indirectament, el mateix personal seleccionat i format per l’empresa, després de l’extinció del contracte durant un any, per la qual cosa no influeix ni en la durada ni en la finalització del mateix.

 

Els nostres professionals us assessoraran en matèria de consum i, si és necessari, defensaran els drets que us assisteixen com a consumidor

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter