Alteració de planejament

Es pot indemnitzar una limitació d’altura per pèrdua d’edificabilitat i de volum construïbles?

Alteració de planejament

Una comunitat de propietaris va reclamar a l’administració de la seva localitat una indemnització per la pèrdua d’edificabilitat i de volum construïbles del seu immoble i limitacions a possibles actuacions que s’hi duguin a terme, amb la consegüent minoració del valor de l’immoble, ocasionat per l’aprovació d’un pla especial de protecció i reforma interior (PEPRI) de la ciutat.

Els reclamants assenyalen que s’ha establert una reducció de dues altures respecte a la resta d’immobles de l’entorn i consideren que la restricció de l’aprofitament no s’estableix en termes de comparació amb l’aprofitament d’una finca idèntica en planejaments anteriors, sinó que es produeix en relació amb l’aprofitament que es reconeix als sòls restants de la zona o àmbit homogeni del qual forma part, cosa que produeix una restricció de l’edificabilitat respecte de les edificacions del voltant, així com unes obligacions de manteniment i conservació als propietaris que són superiors a les de la resta. Així doncs, consideren  que se’ls ha d’indemnitzar, atès que aquestes restriccions no són susceptibles d’una distribució equitativa amb la resta de propietaris.

L’administració local desestima la reclamació, i aleshores la comunitat de propietaris recorre als tribunals, que es pronuncien el els termes següents:

- Referent a si la reducció d’edificabilitat dona dret a una indemnització per pèrdua d’aprofitaments, per a això s’han de complir uns requisits:

● restricció en l’aprofitament urbanístic

● limitació singular

● impossibilitat de distribució equitativa

Consideren que aquí els requisits no es donen, perquè l’alteració del planejament no implica, per si sola, el dret d’indemnització, i la comunitat de propietaris no va executar la patrimonialització de l’edificabilitat la disminució de la qual ara reclama, ni amb l’actual planejament ni amb l’anterior.

- Pel que fa a si existeix vinculació singular que justifiqui la indemnització, consideren que no, perquè es redueixen les altures màximes no només a l’edifici de la recurrent, sinó en tots els del mateix carrer, de manera que els edificis que excedeixen l’altura permesa queden fora d’ordenació. Es tracta de determinacions urbanístiques generals, no singulars.

Amb tot això, es desestima la pretensió.

Si esteu disconforme amb una actuació urbanística, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Vols mantenir-te al corrent de totes les novetats de l'àmbit jurídic, laboral, comptable i fiscal? Subscriu-te per a mantenir-te informat

Fes clic aquí per a subscriure't a la newsletter